Voorstelrondje

Voor het eerst is de commissie bij elkaar om met elkaar kennis te maken en samen af te spreken hoe we ‘het’ de komende tijd aan gaan pakken.
We zijn allemaal nieuw en kennen elkaar niet.
Op tafel liggen kaarten met verschillende voorstellingen. Het is de bedoeling dat we een kaart pakken en we ons aan de hand van deze kaart voorstellen. Wat we doen en waarom we in deze commissie zitten.
Ik kies een kaart met een weg door een landschap. Het landschap lijkt op dat van de afbeelding hiernaast. Dit soort landschappen kom je tegen in de VS. Er zijn geen zijwegen, je gaat door wat dalen, maar je stuurt en geeft gas. Bergen en dalen zijn geen probleem. Tenzij je zonder benzine komt te staan of motorpech krijgt, blijf je op koers en bereik je je bestemming. Death Valley
Zo’n lange rechte weg is niet te vergelijken met onderwijsprojecten. Ook al heb je het einddoel goed voor ogen, is de bestemming ingetikt in de navigatie, zijn de passagiers ingestapt en zijn ze goed voorzien van eten en drinken, er zijn tal van omstandigheden die ervoor zorgen dat je oponthoud krijgt of een alternatieve route moet kiezen, zodat het langer duurt voordat je op de eindbestemming arriveert.
Het is mijn metafoor voor wat ik vaak op scholen doe en meemaak. Ik ga met een enthousiast team van start. Samen staan we achter het einddoel en toch verliezen we na een paar maanden teamleden of blijkt de tijd wat krap bemeten om de ‘experimenten’ goed uit te voeren. Eén teamlid haakt af omdat de bijeenkomsten gecombineerd met het reguliere werk te veel vragen naast veranderende omstandigheden in de privésfeer. Eén teamlid raakt zwanger en kan de rit niet uitzitten, een ander moet wegens ziekte van een collega twee examenklassen overnemen en kan niet meer aanwezig zijn. Zo verlies je drie teamleden die daarvoor wel enige extra formatie hadden gekregen. Het is lastig om een team halverwege het jaar te verversen omdat de kennisachterstand (5 of 6 bijeenkomsten) dan al groot is. Je gaat dus met een kleiner team verder.
Bij onderwijsprojecten die worden gestart om de kwaliteit te verbeteren moet de koers regelmatig worden aangepast. Het is een uitdaging om het doel te bereiken en het zou mooi zijn als je de verschillende variabelen allemaal zou kunnen controleren, maar de realiteit is anders. Het is mijn uitdaging en het houdt mij scherp.
Waarom heb ik de afbeelding van die lange weg gekozen? Waarom niet de zonnebloemen, de handen, het drakenmasker, het verkeersbord of de tikmachine? Ach, deze afbeelding lag vlak voor me, daar viel mijn oog op en ik kreeg er voorstelling bij.

De foto is uit de eigen collectie. Genomen op de highway tussen Twentynine Palms en Death Valley, VS. 
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Onderwijsdagen 2015 Op de pijnbank van de privacywet.

Mijn vorige blog over Learning Analytics werd besloten met enige opmerkingen over de privacywet m.b.t. het verzamelen en analyseren van data.
Arnoud Engelfriet gooit op de openingsdag van de OWD2015 met de presentatie ‘Op de pijnbank van de privacywet’ de zaal in het diepe met het ‘toestemmingsvinkje’. Weten we eigenlijk waar we toestemming voor geven?
De privacywet dwingt aanbieders vooraf toestemming te laten verlenen voordat we iets mogen gebruiken of bestellen. Dit betekent niet dat we toestemming geven voor ongebreidelde handel met onze data, maar het is wel een beetje risico nemen.
Het het heeft te maken met het begrip ‘vrijwillig’. Dus bij een afgedwongen vinkje is de verkregen data veilig, hoewel? Het is wat ingewikkelder.

Als je studenten verplicht een bepaald programma te gebruiken waarmee ze een taak moeten verrichten, dan is er sprake van een gedwongen toestemming. De toestemming betekent niet dat de instelling alles met de data mag doen.
Vooraf moet specifiek worden benoemd waar toestemming voor wordt verleend, dus er moet sprake zijn van transparantie. In dit verband wordt er gesproken van ‘op informatieberustend’, je moet vooraf worden geïnformeerd wat er met de informatie die wordt verkregen precies zal worden gedaan.

Hoe zit dat op scholen? Waar geven leerlingen (hun ouders) en studenten toestemming voor? Stel dat je een keuzevak wilt gaan volgen en er verschijnt een pop-up waarin je toestemming moet geven voordat je kunt deelnemen, kan er dan met de verkregen data van alles wordt gedaan? Mag de opleiding dat aan je vragen? Ja, dat mag, als het maar om een vrijwillig vak gaat. Bij vakken die studenten verplicht moeten volgen, mogen dergelijke toestemmingsverklaringen niet worden gevraagd.

Voor instellingen is het handig als zij data verzamelen om later te kunnen analyseren. Maar handig is niet hetzelfde als noodzakelijk.
Instellingen/scholen moeten objectief kunnen aantonen dat de dataverzameling nodig is en ze moeten expliciteren waarvoor het nodig is. Zij hebben een publiekrechtelijke taak, daar zijn gegevens voor nodig en vervolgens moet er worden afgewogen in hoeverre verkregen data beschikbaar mag komen voor nadere analyses. Het kan handig zijn om data te bewaren zodat er ook langere termijntrends beschikbaar komen, maar in hoeverre is dat noodzakelijk voor de huidige cohorten? Zijn die er ook bij gebaat?

De Wet zegt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig. Maar wat is nodig? Vaak worden gegevens lang bewaard en deze data is interessant om een trendanalyse te doen. Dit mag alleen als eerder is aangegeven dat de data eventueel ook voor andere wetenschappelijke doelen zou kunnen worden gebruikt. Wetenschappers kunnen dus gegevens opvragen bij instellingen voor onderzoek, maar de data moet  geanonimiseerd worden zodat het niet naar personen valt te herleiden.

Recht op informatie en inzage in dossierHet recht om
Naarmate er meer data kan worden opgeslagen en bewaard, wordt het belangrijker om vooraf te weten waar wel of geen toestemming voor wordt gegeven. Nu is lang niet altijd bij ouders en school bekend welke data wordt verzameld door digitale programma’s die worden gebruikt op school en thuis.
Studenten (leerlingen) hebben recht om hun gegevens in te zien en vragen te stellen. Wat wordt er van mij bewaard, hoe zijn die gegevens verkregen, kloppen de gegevens, wat wordt ermee gedaan, naar wie wordt dit gestuurd?  Voordat data door anderen voor andere doelen worden gebruikt hebben de betrokkenen er recht op de gegevens die zijn bewaard te controleren, te verbeteren en te wissen. Zouden we er niet naar moeten streven dat iedereen die een school of instelling verlaat, of gaat verlaten, een oproep ontvangt om de verzamelde data in te zien, te controleren, (onderdelen) te verbeteren, delen te wissen en/of data volledig te anonimiseren?

Verder lezen?
In de Correspondent van 12 november 2015: Bij het nieuwe DigiD zijn bedrijven eigenaar van je gegevens.
In de Volkskrant van 12 november 2015:  Alibaba en de Chinese datarovers.

 

Geplaatst in Algemeen, EDUBLOGGERS, Ouderbetrokkenheid | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderwijsdagen 2015 Learning Analytics, Hendrik Drachsler

Met drie andere bloggers was ik namens de Edubloggers aanwezig op de eerste dag van de Onderwijsdagen 2015.  Met een gratis toegang (dankzij Willem Karssenberg), zonder verplichting om te bloggen, krijgen de Edubloggers kans om alle sessies te bezoeken.   Hendrik Drachsler opent de eerste dag plenair met te vertellen dat wat wij vroeger data-analyse noemden, nu Learning Analytics heet.
We hebben steeds meer data tot onze beschikking, dus we kunnen data voor veel meer zaken benutten. Het gaat om welke vragen je aan de data stelt. Drachsler geeft een illustratief en herkenbaar voorbeeld. Google bracht op basis van zoektermen landelijk (en internationaal) in kaart hoe de jaarlijkse griepgolf zich in 2013 verspreidde en leverde zo realtime actuele cijfers en infographics. Daarmee troefden zij landelijke monitorsystemen af die uitsluitend afgaan op griepmeldingen bij artsen en werkgevers.

Algoritmes kunnen menselijk gedrag beter voorspellen. Ten aanzien van onderwijs zou je dan bijvoorbeeld kunnen denken aan vroegtijdige signalering op het gebied van voortijdig schoolverlaten door de juiste vragen aan verzamelde data te stellen.

Ook aan educatieve datasystemen (Moocs, apps, programma’s die gebruikt worden voor verwerking en toetsen) kunnen slimme vragen worden gesteld. We kunnen bijvoorbeeld ‘het leren’ op zich volgen: hoe doen de studenten het, welke toetsen zijn goed gemaakt, welke leerstof blijkt te moeilijk?
Kijk eens naar het voorbeeld hieronder. In groen staat aangegeven wat de student tijdens een cursus moet doen (studielast uitgedrukt in tijd) en in rood is gevisualiseerd hoeveel tijd de student er daadwerkelijk aan heeft besteed.

Tijd student

Hierboven de trend per student. In de cirkels is te zien dat de student voor bepaalde opdrachten meer tijd nodig blijkt te hebben. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn die niets te maken hebben met de leerstof op zich. Door het hele cohort te volgen, wordt wel duidelijk wat de knelpunten voor alle studenten blijken te zijn.
Hieronder is bijvoorbeeld zichtbaar dat veel studenten in de laatste fase afhaken.

Tijd groep

Zo zou je ook kunnen analyseren welke studenten de theorie hebben geopend, gelezen en welke interacties er zijn aangegaan. Alle data is mooi te visualiseren in grafische prentjes. We laten hier voor het gemak even buiten beschouwing dat studenten deze data ook moedwillig zouden kunnen frustreren (opdracht wel openen, vervolgens de teller laten lopen en zelf lekker gaan gamen).

Aan data kunnen dus tal van vragen worden gesteld op micro- (student/leerling), macro (regio, meerdere opleidingen)- en mesoniveau (instituut) waarbij meerdere doelgroepen zijn betrokken.
In plaats van de interessante presentatie volledig samen te vatten hierbij een link naar de slideshare.

Een laatste aspect waar Drachsler uitgebreid bij heeft stilgestaan is ‘Contraints’, d.w.z. veiligheid, ethiek, privacy en eigenaarschap. Later op de middag kwam internetjurist Arnoud Engelfriet hierop terug met zijn ‘Pijnbank van de privacywet’.

Constraints dus. Er wordt nu al veel data verzameld en vaak zonder dat we dat weten, maar hoe veilig is die data? Wat mag er wel en niet met die data worden gedaan? Hoe lang mag data worden bewaar? Wie hebben er toegang tot de data? Van wie is de data? Wie is eigenaar: de student, het kind of de ouder?
Nederland bevindt zich in de voorhoede van de bescherming van persoonsgegevens zei Drachsler. Wanneer een onderwijsinstelling persoonsgegevens verwerkt, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Vanwege het nieuwe karakter van learning analytics roept dit vragen op: wat betekent de Wbp voor het verzamelen en gebruiken van informatie? Hiervoor is door SURF een handreiking opgesteld die vertaald is naar de praktijk en die de aanwezigen mee konden nemen, maar voor iedereen beschikbaar is via deze Link.

Drachsler was onderhoudend, informatief, grappig en aangenaam om naar te luisteren omdat hij regelmatig in één zin een mengelmoes van Duits, Nederlands en Engels liet horen.

Alle presentaties terugzien? Hier staan de videoregistraties.

Dit bericht is ook gepubliceerd op de website van de Onderwijsdagen 2015.

Geplaatst in Algemeen, EDUBLOGGERS | Getagged , | Een reactie plaatsen

Week van de Mediawijsheid: Media & Respect

Tegenwoordig is het heel eenvoudig om met anderen in contact te komen, ervaringen te delen of in discussie te gaan. De mogelijkheden van internet en sociale media zijn groot. We zijn zo snel en massaal gaan communiceren dat zorgvuldigheid, privacy bescherming en het ‘even tot tien tellen’ er soms bij inschieten. Hoe iedereen op respectvolle manier media kan maken is onderwerp van de week van de Mediawijsheid die wordt gehouden van 20 t/m 27 november 2015.Mediawijsheid

Op de website Week van de Mediawijsheid  staan tips en activiteiten voor scholen.
Zo kunnen scholen een Poster met 8 stellingen bestellen of downloaden om een discussie in de klas te starten over Media & Respect. De poster kan worden opgehangen in de klas om dagelijks een groepsgesprek te houden over media.
• Meer informatie: https://weekvandemediawijsheid.nl/
• Stellingen + tips voor het voeren van een debat of discussie: HIER
• Campagnemateriaal + teksten: HIER

Festival
Wat zijn absolute do’s and dont’s, wat is acceptabel en waar liggen de grijze gebieden? Hebben populaire vloggers en bloggers een voorbeeldfunctie? Hoe gedraag jij je op het net en wat verwacht je van anderen?
Klassen kunnen meedoen aan een ‘comment’ festival en zich via deze pagina inschrijven: LINK

Voor Nederlands als schoolvak is de week bij uitstek geschikt om een respectvolle blog te (leren) schrijven. Wat zijn de criteria voor een blog? Hoe kun je kritisch of humoristisch schrijven zonder te kwetsen? Welke goede en slechte voorbeelden zijn er? Welke begrippen kun je beter vermijden als je respectvol wil schrijven en toch de lachers op je hand wil krijgen? Een effectieve schrijfopdracht die leerlingen ook zelf aan de hand van de vooraf opgestelde criteria beoordelen en voorzien van feedback, zodat de blogs kunnen worden bijgesteld.

Geplaatst in Mediawijsheid | Getagged , , | Een reactie plaatsen